2010. május 9., vasárnap

MÁJUS 9 - ELHALLGATOTT TÉMA

„A zsidók szítják a háborúkat
és megölték a prófétákat”
Teheráni Szerződés címen írt dolgozatot Mahmud Ahmadinejad iráni elnök. A dokumentumot a perzsa (parsi, pártus) politikus saját maga mutatta be Teheránban 2010. február 28-án tizenegy palesztin szervezet vezetőinek jelenlétében. A dolgozat a nemzetközi zsidóságról és Izraelről szól, s eddig kizárólag egyetlen izraeli hírportál, a héber nyelvű Tík-Debká foglalkozott a dolgozattal, amelyet Adolf Hitler Mein Kampfjának első megjelenése óta az elmúlt nyolcvan esztendő legantiszemitább írásának nevezett. „A zsidók a monoteizmus ellenségei, s a világ minden háborújának és ellenségeskedésének szítói”, állapítja meg Mahmud Ahmadinejad a dolgozat elején, majd gondolatmenetét így folytatja: „A zsidók sátáni módon viselkednek, féktelenül hajhásszák a pénzt és ők ölték meg a prófétákat. Ahmadinejad elnök szerint a zsidókkal és Izraellel nem úgy lehet elbánni, hogy megszüntetjük a zsidó államot, hanem annak zsidó lakosságát a pokolra kell juttatni. A dolgozatban az iráni politikus arra a következtetésre jutott, hogy elkövetett gaztetteik miatt a zsidók mostantól nem élhetnek a Jordán folyó és a Földközi-tenger közötti területen, s a Szentföldön egy szál zsidó sem maradhat. Ahmadinejad szerint, erről az ENSZ által megrendezendő, az egész világra kiterjedő, népszavazáson döntenének a népek és nemzetek. A világ népeinek föltennék az eldöntendő kérdést: „Akarják-e, hogy Izrael Állam továbbra is létezzen, vagy szűnjön meg? - írja Mahmud Ahmadinejad perzsa elnök a Teheráni Szerződés című dolgozatában. (kurucinfo, részlet)


KÁRPÁTMEDENCE = SZENTFÖLD
Ennek bizonyítására álljon itt az alábbi két részlet a Lajdi testvérek írásából :
Lajdi Tamás: Magyar örökség – Örök magyarság c. írásából részlet
„A világon az egyedüli földrajzi és etnográfiai ősalakulat a Kárpát-medence ... , amely teljes egészében, teljes kiterjedésében egyetlen, hatalmas szenthely, ha úgy tetszik, kegyhely. Ennek az országnyi szenthelynek legfeltűnőbb ismertetőjele, hogy szentségi hatósugarának határai egybeesnek egy földrajzi egység, a Kárpátok körülzárta ország határaival éppúgy, mint a magyar etnikum kiterjedésének határaival. Ennek a szenthelynek, Egyháznak az oltárköve, tabernákuluma és kútfője a Pilis-hegység, amely a magyar lélek és a magyar szellem feltörésének központja, a magyar identitás szellemi-lelki kifejezője, s egyben Isten és ember párbeszédének, kézfogásának, egybeszerveződésének, összetartozásának koordinátapontja. Itt buzog ugyanis a felszínre az éltető szeretet-energia a magyar történelem évezredeiben, s kiváltképp az elmúlt évezred folyamán, s itt van a kontroll, a lelkiismeret és önismeret energiáinak forrásvidéke is.”
Lajdi Péter : Szentföld c. írásából részlet
... ha ezt a fogalmat hallják, Szentföld, automatikusan Palesztínára gondolnak. A keresztények számára Jézus okán minősül szentnek e hely, mivel ott született, sokáig élt és tanított e tartományban, ahol szenvedése és kereszthalála árán megtörte a személyes gonosz hatalmát és végrehajtotta a Megváltás magasztos tettét, és édesanyja, a Szentséges Szűz Mária révén fontos e hely. Az iszlám hívői számára egyrészt szintén Jézus, ahogyan ők nevezik, Issza próféta és édesanyja, a moszlimok által is tisztelt Mária kapcsán bír fokozott jelentőséggel e szöglete a világnak, másrészt pedig azért, mert hagyományaik szerint a jeruzsálemi Templomhegyről, ahol a salamoni, a zerubbábeli és nagyheródesi templomok helyén ma az iszlám világ egyik legbecsesebb szentélye, a Szikla Mecset áll (688-691. között El-Malik kalifa építtette), emelkedett lóháton a mennybe Mohamed (Muhammad) próféta... a szentség aurája lengi körül a föld e területét, ezen belül is a szkíta alapítású Ős-Jeruzsálemet, Uru-Solymát, a Szent Lélek madarának, a Turul kultuszának városát, még közelebbről magát a Templomhegyet. ... Jeruzsálem tehát eredetileg a Fény-Sólyom, a sumér idők Tur-ullu-jának városa, mely a téli napfordulókor újjászülető fényt, a leroskadó szarvas alakban (Csodaszarvas) ábrázolt Napistent karmaival meg-felragadó Szentlélek-madár alakjában jelenik meg a sumér ábrázolásokon.... Most vegyük szemügyre Hazánk fekvését tisztán földrajzi szempontok szerint, mely a trianoni országcsonkítás dacára a Kárpát-medence egészét jelenti ma is. „Az ezeréves Magyar-Birodalom előbb-utóbb helyre fog állni, mert ezt a földrajz kérlelhetetlen törvényei követelik.” (Cholnoky Jenő) ... hogy miért ilyen gyér előfordulású a magyar írásjelekkel készített, fennmaradt leleteknek a száma, arra magyarázatul szolgál a római judeo-krisztiánus egyház funkcionáriusainak fanatikus és pusztító dühe ősi írásbeliségünk becses emlékei ellen. Még a Turul-házi királyok között is akadt olyan gyengekezű és gyengejellemű uralkodó, pl. Szent László király nagybátyja, I. András, az országunkat a német-római császárnak kiszolgáltató, ferdejellemű Salamon (nomen est omen!) király apja, aki szigorú büntetést kilátásba helyező rendelettel tiltotta az úgymond „szkítiai pogány írás” használatát. Azt az eszement, gyűlölettől habzó szájú, barbár ámokfutást, melyet a hazánkban Szent István kora óta egyre erősödő befolyással bíró római zsidókeresztény egyház ősi műveltségünk ellen elkövetett, nyugodtan nevezhetjük előre eltervelt módon végrehajtott, alantas motivációból megvalósított kultúrgyilkosságnak. Régóta szívszorongva várjuk már, hogy az a Szent Pió testvér által számunkra megjövendölt gyönyörű madár végre kiröppenhessen az országnyi kalitkából, hogy végre kezdetét vegye mindaz a nagy boldogság, mely az ő jövendölései szerint általunk fog majd kiáradni az egész világra. Ideje már, hogy az ellenünk fölheccelt, nemzetünk kebelén sokáig melengetett, vipera módjára tekergő, saját valamirevaló történelem nélküli, kis tolvaj népecskék ellenünk irányuló, aljas machinációikkal a Magyar Birodalom elcsent utódállamaiban végre az igazság fényében megszégyenülve felhaggyanak. Túl régóta hangzik már az az egész történelmen át zengő mondat, melynek vége felé a népek Krisztusának szerepét magára vállalt magyarság számára kulcsszerepet szánt az Isten. Úgy hiszem, elérkezett az idő, hogy a teljes emberiség sorsát is megnyugtató módon rendezve e mondat végére maga a gonosz felett diadalmaskodó Isten tegye ki a pontot.

NEM ENGEDHETJÜK MEG AZT, HOGY ŐSI MAGYAR VÉRREL MEGTARTOTT SZENTFÖLDÜNKÖN ZSIDÓ TERRORISTÁK GARÁZDÁLKODJANAK.
KIFELÉ AZ IDEGEN MEGSZÁLLÓKKAL!