2010. október 25., hétfő

OKTÓBER 25 – AHOGY MEGJÓSOLTUK GUBANC LESZ AZ ALKOTMÁNNYAL

NEVETSÉGESSÉ TESZIK MAGUKAT A VILÁG ELŐTT
A NARANCSHÓLYAGOK 
Ma a rádióban kibújt a szög a zsákból, az új alkotmánnyal kapcsolatban. December közebén le kell tenni a bizottságnak a szöveg tervezetét. Nem mondják meg előre, hogy milyen alkotmány lesz, de a rossz jelekből bőven sejteni lehet. A fél világ Magyarországon fog röhögni, hogy itt van nekik az ezer éves jogi alapjuk (Szent Korona Tan), itt van nekik az eredeti Szent Korona, amelyet idegenforgalmi látványossággá sűllyesztettek le és csináltak egy olyan köztársasági alkotmányt, amely bevezetőjében az ezer éves magyar királyságot fogja méltatni. Ez olyan mint a lekváros szalámi = ehetetlen. Ma a rádióban végre kinyögték, hogy a köztársaság államforma marad, szó sem lehet királyságről és szó sem lehet a Szent Korona-Tanról. Viszont helyette egy narancspótlékot csinálnak a bevezetőben, amibe mindent összehordanak majd, amin senki sem fog eligazodni. Mármost ebből adódik majd a fő baj is. A viták és bajok akkor fognak elkezdődni, amikor az alkotmány szövege ütközni fog a bevezetőben foglaltakkal. Ugyanis a beveztőben felmagasztalt értékekből semmit sem lehet majd fölfedezni az alkotmány szövegében. Alább az alkotmányos blogjukból egy részlet. Most már eljutottak odáig – többszöri kifogásunkra -, hogy már aláírták az egyik föltett szövegüket. Megjegyzésünk kékkel közbeszúrva!

Az őszirózsás forradalom (zsidó patkánylázadás) vívmányai és a Tanácsköztársaság írott alkotmánnyal is rendelkező rendszere megkísérelte száműzni a Szent Korona tant a magyar államéletből, azonban az ellenforradalom győzelme és Horthy Miklós kormányzóvá választása után a Szent Koronát visszahelyezték jogaiba. (Nem a koronát, hanem a királyság államformáját helyezték vissza, a megfelelő közjogi háttérrel.) A Szent Korona tan volt az a gondolatrendszer (nem gondolatrendszer, hanem az ősi, több ezer éves Magyar Nemzet közjogi szabályozó elve, a Jézus-i tanoknak megfelően) , mely lehetővé tette a Horthy-rendszer éveinek speciális államformájának, a király nélküli királyságnak az elfogadását. (Ez sem igaz! Nem speciális államforma volt, hiszen a királyság államforma megvolt, csak király helyett átmenetileg kormányzó volt, mint korábban Hunyadi János vagy Kossuth Lajos esetében) Ennek értelmében, a Magyar Királyságban a Szent Korona uralkodik, tehát az királyság, viszont a királyi feladatok nagy részét a Szent Korona nevében a kormányzó gyakorolja. (Ebből az ostoba mondatból is látszik, hogy a szerzőnek halvány fogalma sincs a Magyar Törvényről, ugyanis a magyar királyságban a JOGFORRÁS-t a Szent Korona jelenti, amely a Magyar Nemzetet jelképezi, s ahol az államfő a király) Ennek megfelelően a törvényeket is „A Szent Korona nevében” kitétel előzte meg. Ezekben az időkben a Szent Korona tan a Magyarországon uralkodó revizionista hangulathoz is jól illett, hiszen a Szent Korona részei voltak a határon túli földterületek, és az ezeken a területeken élők is. (Persze a köztársasági patkányok lemondanak ősi nemzetrészeinkről és földjeinkről) A második világháború után felálló első nemzetgyűlés (Az csak a nevében volt nemzetgyűlés, valójában a kommunisták és az oroszok által kiválogatottakból állt. Első törvényük az volt, hogy Sztálint törvénybe iktatták) viszont rendelkezett a köztársaság kikiáltásáról. (Ez is hazugság! Nem az akkori nemzetgyűlés találta ki a köztársasági államformát, hanem a kommunista párt, Rákosi Mátyással az élen, azért, hogy az 1947-es Párizsi Békeszerződésnél ne a magyar királyságot kelljen képviselni!) Ebbe az államformába a Szent Korona már nehezen volt beilleszthető, főleg úgy, hogy megjelent Magyarországon a köztársasági elnöki pozíció, és a nemzet egységének kifejezése már nem a Szent Korona, hanem a köztársasági elnök feladata volt. Arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy ekkor a Korona már nem is volt Magyarország területén, hiszen azt az amerikaiak csak a Kádár-rendszer idején, 1978-ban szolgáltatták vissza. (Szerencsétlen félnótás! A Szent Korona a korábbi századokban is többször került olyan helyzetbe, hogy más országokba került elrablás miatt vagy menekítés útján, de attól a királyság nem változott semmit) Persze a negyvenes évek közepén is voltak, akik határozott érveket hoztak fel a köztársasági államforma ellen (Mindszenty József bíboros, hercegprímás képviselte a magyar királyságot akkor, közjogi értelemben), azonban az állampolgárok többségének szemében, két vesztes háború és rengeteg szenvedés után a királyság, mint berendezkedés, meghaladottá vált. (Ezt a hazugságot csak a zsidók mondják!) Emellett a revizionizmus is fokozatosan hagyott alább. A második világháború utáni demokratikus fejlődést (Amikor 1946-ban ártatlan magyarok ezreit végezték ki, a köztársaság nevében) azonban hamar megtörte a szovjet hatalomátvétel, és a „sztálini” alkotmány elfogadása, így már soha nem tudjuk meg, hogy a világháború utáni politikai elit (az nem elit volt, hanem zsidókommunista söpredék!) a Szent Koronával kapcsolatban felmerülő kérdéseket hogyan rendezte volna. Magyarország immáron húsz éve él demokratikusan szervezett köztársasági államforma keretei között. (Ahol a magyarokat megfosztották tulajdonaiktól, jogaiktól és a szemeiket is kilőtték!) A hatályos jogrendszerben egy törvény említi a Szent Koronát. Ez a 2000. évi I. törvény, az úgynevezett millenniumi Szent Korona emléktörvény, mely kinyilvánítja, hogy a Szent Korona a magyar állam folytonosságát és függetlenségét megtestesítő ereklyeként (Nem ereklye, közjogi jelkép, a Magyar Nemzetet jelképezi) él a nemzet tudatában és a magyar közjogi hagyományban. Ennek értelmében a Korona elsősorban egy ereklye, semmiképp sem szuverén. (A Szent Korona szerepét nem a zsidók fogják eldönteni) A magyar állam folytonossága és függetlensége kitétel pedig nem vet fel revizionista kérdéseket. (Soha nem mondunk le elrabolt tetületeinkről!) Mindezek alapján, a Szent Korona tan a hatályos írott jogrendszerben nem él. A Szent Korona alkotmányba vétele tehát több síkon lehetséges. Mint történelmi ereklye, valóban lehet utalás a magyar államiság ezeréves múltjára, és a nemzet függetlenségére. (A Szent Korona a magyar nemzetség történelmi jogfolytonosságát is jelképezi, az őshonos Magyar Nemzetet) Mint a Szent Korona tan hagyományait hordozó intézmény, a környező országok részéről valóban válthat ki – egyébként valószínűleg alaptalan – félelmet a magyar revizionizmustól, valamint összezavarhatja az állami szuverenitás intézmények közötti megoszlását a köztársasági rendszerben. Fontos a Szent Korona „Szent” jelzője is, mely vallási utalás, így további kérdéseket vethet fel. (Te szerencsétlen félnótás! Ki is ajánlotta fel a Magyar Nemzetet Szűz Máriának, a Magyarok Nagyasszonyának? Szent István, a Szent Koronával! REGNUM MARIANUM)
(Sarkadi Zsolt) (részlet az alkotmanyblogból)

ŐSPATKÁNY TERJESZT
 KÓRT MIKÖZTÜNK 
Ma a rádióban  két Júdás azt hazudta, hogy a Szent Korona-Tan és a királyság államforma azért nem lehet nálunk, mert az eredendő JOGFORRÁS-t a népből kell származtatni. Ez egy tipikus zsidókommunista hazugság, ugyanis éppen a Szent Korona jelképezi a Magyar Nemzetet, tehát a magyar nép az igazi jogforrás, csak ezt a jogot a mindenkori királlyal és a Szent Korona-tannal együtt, ÖSSZHANGBAN tudja gyakorolni. Ezt a hármas egységet a hamisítók ellhallgatják, mert így akarják a Magyar Nemzet akaratát kiiktatni. A véres köztársaságot a zsidók erőszakolták Magyarországra! Kép: az őspatkány feje a parlament mellett, a zsidók bálványa