2010. március 5., péntek

MÁRCIUS 5 – SAUL RABBI EGYHÁZA TÁMAD


A SAULI EGYHÁZ ROHAMOSZTAGA
A KÉSZ szervezet egy 100 %-osan zsidóérdekű, magyarul zsidóbérenc szervezet. Közel húsz éve folytatják ezt a kampányukat különféle előadásokon. Hogy úgy mondjuk ez a szervezet a katolikus egyházvezetés amolyan rohamoszataga. Nyelvezetük, gondolkodásuk, érvelésük nem magyar. A zsidó érdekek szószólói. A szervezet pap vezetőjének ukáza a jobboldali sávban található videóban megnézhető. Ott az adásban persze egy árva szót sem szóltak erről a rohamosztag-szervezetről, ennek a szellemiségéről. A videóban beismerik, hogy a Saul-i egyház a FIDESZ-re szavazást reklámozza. Később még visszatérünk az ügyre, addig is várjuk a hozzászólásokat. Az sem véletlen, hogy a vérkommunista Népszabadságban nyilatkoznak. Itt olvasható a szervezet honlapja:
http://www.keesz.hu/

Magyarellenesnek tartott újpogányság
„A keresztény értelmiségtől távol áll a politikai radikalizmus” A katolikus egyház holdudvarához tartozó Keresztény Értelmiségiek Szövetsége előadások szervezésével küzd az újpogány tanokkal szemben. Mindennek politikai vonzata is van. Osztie Zoltán elnök szerint a keresztény értelmiségiektől távol áll az a politikai radikalizmus, amit elsősorban a Jobbik jelenít meg. „Kard foglalta el, kereszt tartotta fenn a hazát” – ezzel a mottóval indított programsorozatot a mintegy hatezer tagot számláló Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ). A reformátusok és evangélikusok felé is nyitott, ám döntően katolikusokból álló szövetség tizenhét városban tart rendezvényeket. A „keresztény gyökerekről” és a nemzettudatról szóló előadások a katolikus püspöki kar tavaly kiadott körleveléhez kapcsolódnak, amely a veszélyesnek ítélt újpogányság terjedésére hívta fel a figyelmet. A keresztény tanításokat részben átvevő, részben átértelmező vagy tagadó újpogány nézetek elsősorban a szélsőjobboldalon örvendenek nagy népszerűségnek, de az utóbbi években a katolikus egyházat követő hívek közösségeiben is megjelentek. A KÉSZ a 2006-os parlamenti választások előtt keresztény országjárást szervezett. Akkoriban a jobboldal győzelme volt a tét, és aligha a Keresztény Értelmiségiek Szövetségén múlt, hogy nem a Fidesz nyert. Most viszont, hogy a Fidesz első helye biztosnak látszik, a KÉSZ stratégiát váltott, és a szélsőséges Jobbik ellen kampányol – a kívülálló számára legalábbis így tűnhet. Osztie Zoltán plébános, teológiai tanár, a KÉSZ elnöke szerint azonban a valóság más. A programsorozat – mondja –már csak azért sem tekinthető kampányeseménynek, mert a rendezvények időpontja nem korlátozódik a választásokat megelőző hónapokra. Másfelől elismeri, hogy a KÉSZ fellépése befolyással lehet a választás kimenetelére: – Érezhetően erősödik az újpogányság, amelynek szellemi, erkölcsi és politikai vonzata is van – állapítja meg Osztie Zoltán. – Az újpogány irányzatok próbálnak szembemenni a tényekkel, tagadják például, hogy Jézus a zsidó nép történelmében megtestesülő megváltó: a magyarokkal vérrokon pártus hercegnek tartják. Azzal, hogy elvitatják a kereszténység meghatározó szerepét Magyarország kialakulásában és fejlődésében, a magyar történelmet is megtagadják. Nyugodtan kijelenthető tehát, hogy az újpogányságnak magyarellenes vetülete is van, ami egyfajta politikai radikalizmusban ölt testet. Való igaz, hogy mindezt elsősorban a Jobbik jeleníti meg. Az ilyesfajta szellemiséggel mindig is szembe fogunk helyezkedni, a keresztény értelmiségiektől távol áll a politikai radikalizmus. Bár a Fidesz parlamenti frakciójában jelenleg is található olyan képviselő, aki tisztséget tölt be a KÉSZ egyik helyi csoportjában, Osztie Zoltán nem ért egyet azzal a megállapítással, hogy a szövetség fideszes kötődésű lenne. – Ez legfeljebb a KDNP-re igaz, a két párt nem ugyanaz – pontosít. Majd hozzáteszi: a hasonló értékrenden alapuló szimpátiából nem következik, hogy a KÉSZ hajlandó lenne bármelyik politikai erőt kiszolgálni. Civil kontrollt akarnak gyakorolni a hatalom fölött, akkor is, ha a közeljövőben a jobboldal alakít kormányt. Más kérdés, hogy a Fidesz és a KDNP pártalapítványa egyaránt támogatja a KÉSZ rendezvénysorozatát. Ahogyan a katolikus püspöki kar is. Osztie Zoltán tájékoztatása szerint az egyház esetében nem pusztán anyagi közreműködésről van szó: előzetesen egyeztettek a püspökökkel az előadások tartalmáról és a helyszínekről is. A szélsőjobbal való szembefordulás egyik érdekessége, hogy a 2002-es kampány idején a KÉSZ és az akkor még ifjúsági szervezetként működő Jobbik közösen tüntetett az MSZP ellen a Köztársaság téren. Vona Gábor a KÉSZ egyetemi csoportjának vezetőjeként kezdte közéleti pályafutását, majd – miután kitérőt tett Orbán Viktor polgári körénél – a Jobbik elnöke lett. Osztie Zoltán szerint nem a KÉSZ magatartása változott: – Vona Gábor és társai nagyon rossz irányba indultak el, olyan irányba, amellyel a keresztény értelmiségiek nem vállalhatnak semmiféle közösséget. Czene Gábor forrás: www.nol.hu 2010-02-09
A képmutató banda persze a zsidó hitközségekkel, zsidó szervezetekkel való szoros együttműködést fölvállalja. A képmutató banda arról is hallgat, hogy a KDNP-nak van zsidó tagozata, Weisz rabbival az élen.

SZENT ISTVÁN INTELMEIBŐL
ZSIDÓ INTELMEK LETTEK
A MAGYAROK ELLEN
A zsidó püspökök hallgatnak arról, hogy a kommunista évtizedekben (Rákosi-Kádár) kiszolgálták a két bűnrendszert, s nem álltak ki a magyar nép mellett, mint ahogy azt Mindszenty bíboros egyedül megtette a kommunistákkal szemben, néhány kispappal együtt.
AZ EGYHÁZ UKÁZA A MAGYAROK ELLEN

Az Egyház élő hitével összhangban
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevélben hívja fel a hívek figyelmét a katolikus hit megőrzésére az újpogányság egyre terjedő szellemével szemben. A testület levelét, melyet szeptember 20-án minden katolikus templomban felolvasnak, az alábbiakban adjuk közre. Krisztusban Kedves Testvérek! Szent István király intelmei ma is időszerűek. Közülük az első a katolikus hit megőrzésére vonatkozik. Mi, akik mint püspökök a tiszta katolikus hit őrei vagyunk, nem hagyhatunk figyelmen kívül néhány olyan jelenséget, amely napjainkban híveink körében is terjed. Azt tapasztaljuk, hogy ismét erőre kapott egyfajta pogányság. Ahogyan Szent István halála után, úgy most is támadja a kereszténységet. Néhány évvel ezelőtt még az elvilágiasodást tartottuk szinte az egyetlen veszélynek. Bár továbbra is jelen van népünk körében ez a fogyasztói szemlélet, az élvhajhászás és a hedonizmus bálványa, ma az újpogányság szelleme is erősödik. A kommunista évtizedek alatt próbáltak mindent elfelejtetni, ami magyar és keresztény azonosságunkat erősítette. Kisebbrendűségi érzést tápláltak belénk, azt sulykolták, hogy utolsó csatlósok vagyunk, nacionalisták és soviniszták. Ehhez újabban a kirekesztő és a rasszista jelzőt is hozzáteszik. Mindezeket a szeretettel ellenkező magatartásokat határozottan elutasítjuk. Szükséges és jogos, hogy helyes öntudatra ébredjünk, keressük, újra tudatosítsuk igazi értékeinket, magyar örökségünket kulturális, történelmi és tudományos területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerősödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás magyar kultúránkban is megtestesült, azt megnemesítette és megszentelte. Ezeréves magyar kultúránk a keresztény hit nélkül nem érthető. Ezt az öntudatra ébredést mi is nagyon fontos keresztény és magyar feladatnak tekintjük. Sajnos azonban ennek az öntudatra ébredésnek vannak vadhajtásai is. Ezek egyike a különböző vallási elemeket keverő ún. „ősmagyar szinkretizmus“. Ez a jelenség azért is nagyon veszélyes, mert kereszténynek tűnő vallási nyelvezetet használ és könnyen megtévesztheti még a vallásukat gyakorló hívőket is. Ezek közé tartoznak a Jézusról és Szűz Máriáról szóló tudománytalan állítások. Ilyenek pl. a „Jézus, pártus herceg“-elmélet, vagy a táltosok, a sámánok és a pogány ősmagyar vallás egyéb valós vagy vélt elemeinek újraélesztése. Olykor még a legnemesebb hagyományőrző mozgalmakat is felhasználják arra, hogy a pogányságot népszerűsítsék. Keresztény hitünk nem pusztán az ember istenkeresésének az eredménye, hanem Isten kinyilatkoztatásán alapul, amely Krisztusban teljesedett be. Ő az út, az igazság és az élet az egyének és a nemzetek számára is. Ezért kell megemlítenünk a hitünk igazságát fenyegető egyéb veszélyeket is, mint pl. az okkultizmust, a spiritizmust és a bálványimádás különböző formáit. Arra kérjük katolikus testvéreinket, hogy óvakodjanak minden ilyen megtévesztő kezdeményezéstől. Pál apostol figyelmeztetése napjainkban is időszerű: „Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják“ (2Tim 4,3-4). Katolikus hitünk elleni támadás érkezik a szélsőségesen liberális eszmék irányából is, amelyek a relativizmus diktatúráját erőltetik ránk, azt a szemléletet, amely kétségbe vonja magának az igazságnak a létét. Ez az irányzat az élet tisztelete helyett a halál kultúráját terjeszti. Tagadja vagy relativizálja a férfi és a nő különbségét, valamint a házasságot és a családot. Ezzel szemben mi elfogadjuk a teremtő Isten tervét az emberről, a családról, a kultúráról, a nemzetről. A globalizációval szemben a katolicitást valljuk. A katolikus igazság nem nemzetközi, hanem nemzetek feletti, de hogy konkrétan létezhessen, a nemzeti kultúrákban kell megtestesülnie. Katolikus hitünket kikezdheti az a felfogás is, amelyet így szoktak megfogalmazni: „vallásos vagyok a magam módján“. Csak akkor vagyunk és maradunk katolikusok, ha az Egyház élő hitével összhangban hiszünk, mert egyedül egyházának ígérte meg Jézus Krisztus: „Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig“ (Mt 28,20). a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (2009,szept.19)
A sauli egyház csak ezer éves magyar kultúrát ismer, így hamisítják történelmünket. Jézus és Saul rabbi egy lapon nem említhető.